Działalność naukowo-badawcza
 
Badania naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej realizowane są w dwóch zespołach badawczych:
 
- zespół mechaniki -- prowadzone są badania w zakresie dynamiki układów mechanicznych, teorii drgań nieliniowych, bifurkacji i chaosu deterministycznego, mechaniki płynów, drgań w procesach skrawania, dynamiki samochodów i śmigłowców,
 
- zespół wytrzymałości materiałów -- prowadzone są badania w zakresie wytrzymałości, stateczności i optymalizacji konstrukcji, mechaniki materiałów, zagadnień kontaktu statycznego i dynamicznego, tarcia i zużycia.
 
 
Badania naukowe prowadzone w Katedrze Mechaniki Stosowanej dotyczą najnowszych trendów dynamiki nieliniowej oraz mechaniki ciała stałego i nanotechnologii. Do ważniejszych problemów rozwiązywanych w Katedrze należy zaliczyć:
 
- Badania analityczne, numeryczne i analogowe drgań regularnych i chaotycznych nieliniowych układów dynamicznych w tym parametryczno-samowzbudnych z zastosowaniem metod analitycznych małego parametru, metody wielu skal czasowych, Kryłowa-Bogolubowa-Mitropolskiego, bilansu harmonicznych, uśrednienia.
- Badania drgań układów dynamicznych z nieidealnymi źródłami energii.
 
- Modelowanie drgań przekładni zębatych oraz określenia możliwości przejścia układu do drgań chaotycznych.
 
- Analizę teoretyczną oraz badania doświadczalne na obiekcie rzeczywistym wibroizolacji silnika w samochodzie dostawczym "Lublin" oraz w mini ciągniku rolniczym "Runner".
 
- Badania teoretyczne i doświadczalne dynamiki procesu skrawania; analizę zjawisk nieliniowych oraz drgań typu "chatter" w procesie skrawania toczeniem w pierwszym i kolejnych przejściach narzędzia.
 
- Badania własności mechanicznych światłowodów i kabli światłowodowych.
 
- Obliczenia nośności granicznej dla cienkościennych dźwigarów i płyt z centralnymi, wzdłużnymi żebrami pośrednimi obciążonych osiową siłą ściskającą i momentem gnącym dla wszystkich typów postaci utraty stateczności konstrukcji; uzyskane wyniki posłużyły do weryfikacji norm obliczeniowych.
 
- Opracowanie metodyki polioptymalnego projektowania konstrukcji kratownicowych z uwzględnieniem tolerancji wykonania poszczególnych jej elementów.
 
 
Tematyka prac badawczych
 
Do ważniejszych projektów badawczych prowadzonych w Katedrze należy zaliczyć:
 
- Badanie własności mechanicznych światłowodów i kabli światłowodowych. Praca naukowo-badawcza 75 NN-1 86, problem resortowy PR I 02, kierownik projektu: prof. K. Szabelski, 1986-1989.
 
- Analiza teoretyczno-doświadczalna i projekt posadowienia konstrukcji wyciągarki włókna światłowodowego WW-555. Umowa nr 17 NN-1 89, kierownik projektu: prof. K. Szabelski, 1989.
 
- Chaos in Cutting Process, British/Polish Joint Research Collaboration Programme. Projekt międzynarodowy WAR/992/117, kierownik projektu: dr hab. inż. J. Warmiński 1997-1999.
 
- Nieliniowa dynamika i sterowanie w procesie obróbki skrawaniem. Program międzynarodowy COST, Action P4, "Non-linear dynamics in mechanical processing", projekt badawczy, Decyzja Nr 126/E-361/SPUB/COST/T-7/DZ 42/99, kierownik projektu: dr hab. inż. J. Warmiński, 1999-2002.
 
- Study of Control of Non-linear and Non-Ideal Self-Excited Systems. Polish-Brazil Scientific Project 2000-2002, International Cooperation Between Technical University of Lublin and Sao Paulo University, kierownik projektu: dr hab. inż. J. Warmiński.
 
- Tolerancje wykonania w optymalnym projektowaniu konstrukcji. Projekt badawczy KBN nr 7T07A 04319, główny wykonawca dr inż. Jarosław Latalski, 2000-2002.
 
- Perkolacje w nieuporządkowanym nadprzwodniku. Projekt badawczy nr 5PO3B 002 21, kierownik dr G. Litak, 2001.
 
- Research of Non-linear and Non-ideal Slewing Structures with Applications to Engineering Science: Dynamics and Control. Polish-Brazilian Scientific Project, 2002-2005, Grant 02/06774-3 from FAPESP-Sao Paulo, kierownik projektu: dr hab.inż. J. Warmiński.
 
- Wirnik nośny o podwyższonych własnościach wytrzymałościowych. i lotnych do śmigłowca PZL W-3 SOKÓŁ. Grant celowy, 0311/C.T12-6/2002, 2002-2004, kierownik projektu: dr inż. W. Samodulski.
 
 
Współpraca z innymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi
 
Badania naukowe prowadzone w Katedrze są silnie związane z programami Unii Europejskiej oraz współpracą międzynarodową np. w latach 1999-2002 realizowano badania w ramach programu europejskiego COST, Action P4, Non-linear dynamics in mechanical processing. Katedra Mechaniki Stosowanej utrzymuje stałe kontakty z ośrodkami naukowymi w Wielkiej Brytanii, Belgii, Niemczech, Francji, Czech, Węgier, Rosji, Włoch, Grecji, Irlandii, Brazylii i USA. Na uwagę zasługują projekty finansowane przez instytucje międzynarodowe np. wspólny projekt badawczy z Glasgow University oraz Aberdeen University (U.K.), British/Polish Joint Research Collaboration Programme Chaos in Cutting Process (1997-1999), Oxford University (U.K.) Experimental Investigations of Crack Propagations of Ceramic Materials, Bristol University (U.K.) Ground States of Materials Including Copper Oxide, Sao Paulo University (Brazylia) Study of Control of Non-Linear and Non-Ideal Self-Excited Systems (2000-2002) oraz Research of Non-linear and Non-ideal Slewing Structures with Applications to Engineering Science (2002-2005).
W 2002 roku zespół pracowników Katedry Mechaniki Stosowanej przygotował wniosek do Komisji Europejskiej w Brukseli o sfinansowanie programu Modern Composite Materials in Engineering Design of Transport Means: Theoretical Modelling and Experimental Verification.

Aktywnie współpracujemy w ramach programu Network of Aeronautic and Space Centres.